Release details

2019-06-12 16:00 CEST
  • Print
  • Share Share

OP Gruppen uppfyller klart det nya MREL-kravet som Verket för finansiell stabilitet fastställt

OP Företagsbanken Abp
OP Andelslag
Insiderinformation
12.6.2019 kl. 17.00

OP Gruppen uppfyller klart det nya MREL-kravet som Verket för finansiell stabilitet fastställt

Verket för finansiell stabilitet har för OP Gruppen fastställt ett sådant minimikrav för kapitalbas och nedskrivningsbara skulder (MREL) som avses i resolutionslagen. Det nya MREL-kravet uppgår till ca 13,4 miljarder euro, dvs. 27,3 procent av det totala riskvägda exponeringsbeloppet (RWA) vid slutet av 2017, och det träder omedelbart i kraft. OP Gruppen uppfyller klart myndighetskraven: OP Gruppens MREL-relationstal var uppskattningsvis 39 procent vid årsskiftet 2018.

MREL-kraven fastställs årligen enligt enhetliga principer för alla banker inom euroområdet som en del av resolutionsbestämmelserna på EU-planet. Resolutionsmyndighet för OP Gruppen är EU:s resolutionsnämnd (Single Resolution Board, SRB) i Bryssel.

Resolutionsnämnden höll OP Gruppens resolutionsstrategi oförändrad. Resolutionsåtgärderna riktas till OP Företagsbanken som är Single Point of Entry.

OP Företagsbanken Abp
OP Andelslag
Tuuli Kousa
Direktör för kommunikation och samhällsrelationer

Ytterligare information:
Ekonomidirektör Vesa Aho
Kontakt via OP:s kommunikation, tfn 050 523 9904, viestinta@op.fi

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsingfors
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi

OP Gruppen är den största finansgruppen i Finland. Gruppens grunduppgift är att med stark kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång, välfärd och trygghet för ägarkunderna och omvärlden. OP Gruppen består av 153 andelsbanker och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Gruppen har 12 000 anställda. OP Gruppen har 1,9 miljoner ägarkunder.
www.op.fi

HUG#2245990