Release details

2018-02-16 08:00 CET
 • Print
 • Share Share
se en

CLX Communications AB (publ): Bokslutskommuniké, januari - december 2017

 

Januari - december 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 68 procent till 3 058,1 MSEK (1 817,3). Organisk tillväxt var 8 procent.
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 263,2 MSEK (120,6).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande poster1 (justerad EBITDA) uppgick till 296,7 MSEK (185,5), motsvarande 5,73 SEK (4,03) per aktie.
 • Operationella valutakursdifferenser påverkade periodens rörelseresultat med -1,2 MSEK (6,4).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 124,9 MSEK (74,5).
 • Årets skatt påverkas positivt med 86,8 MSEK från effekt av ändrad bolagsskattesats i USA och aktivering av underskottsavdrag i Storbritannien.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 134,4 MSEK (82,4).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,58 SEK (2,03).

                                                            

Fjärde kvartalet oktober - december 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 36 procent till 909,3 MSEK (669,6). Organisk tillväxt var 7 procent.
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 76,0 MSEK (68,1).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande poster1 (justerad EBITDA) uppgick till 70,1 MSEK (76,0), motsvarande 1,31 SEK (1,56) per aktie. Jämförelsestörande poster i kvartalet inkluderade en intäkt om 11,8 MSEK för nedskrivning av tilläggsköpeskilling i Xura.
 • Operationella valutakursdifferenser påverkade kvartalets rörelseresultat med 3,8 MSEK (-1,8).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 31,1 MSEK (46,5).
 • Periodens skatt påverkas positivit med 86,8 MSEK från effekt av ändrad bolagsskattesats i USA och aktivering av underskottsavdrag i UK.
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 90,3 MSEK (53,2).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,69 SEK (1,09).

 

Viktiga händelser under kvartalet

 • Dialogues verksamhet inom mobila betalningar i Storbritannien och Irland har avyttrats. CLX ersättning är del av bruttovinsten under 36 månader och realisationsresultatet uppgick till 3,2 MSEK.    

 

Viktiga händelser efter periodens slut

 • Den 15 januari började Anders Olin som Chief Operating Officer för Företagsdivisionen. Han kommer i den rollen att ansvara för alla kommersiella aktiviteter i divisionen.
   
  1. Specifikation av jämförelsestörande poster, se tabell på sidan 4.

Inbjudan till rapportpresentation via telefon eller webb

Rapporten presenteras vid en telefonkonferens kl. 9.00 den 16 februari.
För att delta i presentationen via telefon vänligen ring något av följande nummer och ange kod 4334037:

SE: +46 (0) 8 506 539 42
UK: +44 (0) 33 0336 9411
US: +1 323 794 2149

För att följa presentationen via Webcast, registrera dig här: https://edge.media-server.com/m6/p/np92uodf.

 

För ytterligare information kontakta:

Thomas Ahlerup, chef investarrelationer                                                                            Tel +46 76 896 63 00
thomas.ahlerup@clxcommunications.com

Odd Bolin, finansdirektör                                                                                                     Tel +46 70 428 31 73

Observera: Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som CLX Communications AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 feburari 2018 kl. 08:00

Denna rapport är publicerad på svenska och engelska. Vid eventuella skillnader mellan den engelska versionen och den svenska originaltexten ska den svenska versionen gälla. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

 

HUG#2169502